Säännöt (ruotsinkieliset)

 

STADGAR

1 § Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Eke Golf rf - Eke Golf ry och dess hemort är Raseborgs stad. Föreningens inofficiella förkortning är EkeG. Föreningens hemmabana är den av Ab Eke Golf Oy ägda banan.

2 § Föreningens språk

Föreningens protokollspråk är svenska, vid föreningens möten kan medlem även använda finska.

3 § Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att befrämja golfsporten och sprida intresset för golf på föreningens hemort. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att bland annat

 1. ordna golftävlingar för föreningens medlemmar

2. ordna kurser i golf för föreningens medlemmar

3. ordna övriga golfevenemang

4. idka juniorverksamhet

5. arbeta för att utveckla golfsporten i Ekenäs

6. upprätthålla kontakten till Finlands Golfförbund 

För att understöda verksamheten kan föreningen motta donationer och testamenten samt ordna penninginsamlingar, lotterier, fester eller motsvarande nöjestillställningar efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd därtill.

Föreningen kan för sin verksamhet äga och inneha fast och lös egendom.

4 § Medlemmarna

Föreningens medlemmar kan vara egentliga eller stödande medlemmar.

Som stödande medlemmar kan vara enskilda personer eller juridiska personer som vill stöda föreningens syfte.

Juniormedlem är man till det årets slut som man fyller 25 år, efter detta kan styrelsen godkänna juniormedlemmen som egentlig medlem.

Medlemskap i föreningen för egentliga medlemmar förutsätter spelrätt på föreningens hemmabana. 

Föreningens möte kan dessutom kalla speciellt meriterade personer till föreningens hedersmedlemmar.

5 § Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

6 § Anslutnings- och medlemsavgifterna

Valmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos medlemmarna. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.

7 § Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och sex andra ordinarie medlemmar samt 2 suppleanter som alla utses vid valmötet.

Ordförande väljs för ett år, övriga styrelsemedlemmar väljs för två år så att hälften av styrelsen avgår varje år, men kan återväljas. Första gången detta tillämpas avgörs genom lottdragning vilka styrelsemedlemmar som avgår efter ett år.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser vid behov inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer samt kommittéer. Styrelsen väljer klubbens kaptener vars mandattid är 2 kalenderår. Kaptenernas befattningsbeskrivning godkänns av föreningens styrelse.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.

8 § De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

9 § Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

10 § Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under mars - april månad.

Valmötet hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under oktober - november månad.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tionde del (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje egentlig medlem samt hedersmedlem en röst.

Medlem, som inte betalat medlemsavgift, har inte rösträtt vid föreningens möten.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.

11 § Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet antingen genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem eller genom att sätta in en annons i en tidning som utkommer på föreningens hemort eller per e-post.

12 § Årsmöte

 Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden

 1.  mötet öppnas

2.  val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3.  mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4.  föredragningslistan för mötet godkänns

5.  bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras

6.  besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7.  behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 

13 § Valmöte

Vid föreningens valmöte behandlas följande ärenden

 1.  mötet öppnas

2.  val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3.  mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4.  föredragningslistan för mötet godkänns

5.  verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs

6.  val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för de som är i tur att avgå

7.  val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter

8.  behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte eller valmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

14 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgivits vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används föreningens tillgångar för samma ändamål.